Ayuntamiento Amoroto

Elexalde Auzoa, 1

48289 Amoroto (Bizkaia)

Tel: 946842549

E-mail: mblaka.amoroto@bizkaia.org