Verso a Amoroto

En 1950, el Bertsolari Juan Azpillaga, dedicó a todo el pueblo de Amoroto el siguiente verso en Euskara.

Amoroto´ri egin nai deutsat
erakutsi bat garbia,
erri guztia ezagutzen dot
ez da erraza nagia,
oitura zarrak zaintzen dituen
jende jator ta argia,
mendi tarteko pitxi bat zara
ta euskeraren kabia.

Milla bederatzireun eta
berrogei ta amarrian,
lenengoz plazan kantatu neban
Amoroto´ko errian,
Ekainillaren ogei ta bata
San Luis´en jai ederrian,
Udal etxeko ikuspegitik
lengo oitura zaarrian.

Tontorka baten gañean dago
mendi tantaien onduan,
San Martin jaiak dira udaran
Santa Barbara neguan,
eguna lasai pasatzekotan
batek nai daben moduan,
mundu ontako paradisua
ba dakigu nun daguan